Ekonomia - Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Procedura ghostwriting


Redakcja Zeszytów Naukowych Ekonomia Wyższej Szkoły Gospodarki wprowadziła zabezpieczenia przed zjawiskiem „ghostwriting” i „guest authorship” zgodne z wyjaśnieniami MNiSW zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf

Celem Redakcji jest prowadzenie czasopisma zgodne z wymaganymi w środowisku akademickim zasadami rzetelności, uczciwości i przejrzystości.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury:

 1. Autor/autorzy mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie na temat aktorstwa swojej pracy. W przypadku współautorstwa.
 2. Autorzy przesyłający artykuły wspólnie mają obowiązek wykazać swój procentowy wkład w powstałą pracę.
 3. Autor/autorzy przedstawiają również informacje na temat afiliacji oraz kontrybucji.
 4. Autor/autorzy mają obowiązek przekazać redakcji informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 5. Autor zgłaszający podpisując oświadczenie bierze na siebie odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Formularz oświadczenie uwzględniającego ww. wymogi znajduje się na stronie internetowej Redakcji.

Redakcja podkreśla, iż wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane. Przypadki nierzetelności skutkować będą odmową publikacji artykułu i to na każdym stadium przygotowania do jego publikacji oraz powiadomieniem instytucji zatrudniającej autorów oraz ewentualnie inne podmioty, które wniosły wkład w powstanie artykułu.

Sekretarz Redakcji prowadzi dokumentację wszelkich przejawów nierzetelności naukowej uwzględniającą: tytuł artykułu, autora/autorów, jednostkę zatrudniającą oraz finansującą.

 • O autorach

  W najnowszym 7 tomie Zeszytów Naukowych WSG - Ekonomia można zapoznać się między innymi z artykułami następujących autorów:

  KAROLINA CHARYCKA   

  Regionalne przewagi skonstruowane na przykładzie celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020  

  Zarys treści: Pojęcie skonstruowanej przewagi regionalnej ogromnie zyskało na znaczeniu w ciągu ostatnich lat. Współczesne regiony oraz państwa starają się stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju właśnie tych obszarów, w których mają potencjał na zdobycie przewagi nad konkurentem. Autorka, dzięki przybliżeniu celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, wskazuje na strefy kluczowe dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności Kujaw i Pomorza. Poprzez intensywny rozwój właśnie tych obszarów Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego planuje uzyskać przewagę regionalną oraz wprowadzić region kujawsko-pomorski do grupy najbardziej innowacyjnych województw Polski. 

  ADAM STRZELECKI 

  Kształtowanie się instytucji „budżetu obywatelskiego” w Polsce

  Zarys treści: Kategoria budżetu obywatelskiego pojawiła się w Polsce kilka lat temu. Jej dynamiczny rozwój był konsekwencją obywatelskiego uczestnictwa w rozwoju samorządu terytorialnego. Kształtowanie się narzędzia finansów lokalnych, jakim jest instytucja budżetu obywatelskiego, jest spełnieniem zamierzeń wielu obywateli i niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznej Europie. Powstawanie budżetu obywatelskiego rodzi jednak pytanie o umocowanie prawne tej kategorii finansowej, tym bardziej, że praktyka w tym zakresie jest zróżnicowana. W wielu jednostkach samorządu terytorialnego kwota z budżetu tej jednostki, przeznaczona na budżet obywatelski, poddawana jest decyzjom radnym, którzy decydują, jakie zadanie zostanie sfinansowane z przeznaczonych na ten cel środków. W innych jednostkach samorządu terytorialnego proces ten jest bardziej demokratyczny i to mieszkańcy decydują o przeznaczeniu środków z budżetu obywatelskiego. Słowa kluczowe: budżet obywatelski, partycypacja, samorząd terytorialny, budżet, demokracja.

 • Recenzenci

  Recenzenci Zeszytów Naukowych Ekonomia


  prof. dr hab. Franciszek Gronowski

  prof. dr hab. Magdalena Osińska

  prof. dr hab. Józef Stawicki

  prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

  dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. UTP

  dr hab. Eugeniusz Kośmicki prof. nadzw. UP

  dr hab. Andrzej Kusztelak

  prof. WSG dr hab. Elżbieta Marciszewska, prof. SGH

  dr hab. Wojciech Popławski, prof. UMK

  dr hab. Zdzisław Szymański prof. nadzw. WSEI

  dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP

  dr Maria Jankowska

  dr Jerzy Kozłowski

  dr inż Janusz Łacny

  dr Grzegorz Michniewicz

  dr Maciej Piechocki

  dr Dariusz Piotrowski

  dr Ilona Urbanyi-Popiołek

  dr Krzysztof Sidorkiewicz

Zeszyty naukowe - Wyższa szkoła Godpodarki