Ekonomia - Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Procedura recenzowania


Procedura recenzowania

Redakcja Zeszytów Naukowych Ekonomia informuje, że procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, publikacja dostępna pod adresem www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf


Przebieg procedury

 1. Nadesłane teksty są poddane ocenie pod względem formalnym (przekazanie wymaganej dokumentacji i zgodność z zasadami redakcyjnymi) oraz merytorycznym (zgodność z profilem czasopisma) w pierwszej kolejności przez Redakcję.
 2. Po akceptacji Redakcji lub naniesieniu zasugerowanych przez redakcję zmian tekst artykułu przesyłany jest do recenzenta spoza członków redakcji.
 3. Redakcja Zeszytów Naukowych Ekonomia dobiera recenzentów pod względem ich rzetelności oraz posiadających odpowiednie kompetencje w danej dziedzinie.
 4. Redakcja dokłada starań, aby recenzenci nie byli osobami zatrudnionymi (w rozumieniu przepisów prawa pracy) w jednostce wydającej czasopismo. Redakcja zapewnie by osoba recenzenta pozostawała w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych czy stosunkach pokrewieństwa i powinowactwa z osobą, której artykuł podlega recenzji.
 5. Osoba otrzymująca propozycję przygotowania recenzji zobowiązana jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym przez Redakcję terminie.
 6. Z recenzentem podpisywana jest umowa, w której zawarte jest oświadczenie recenzenta o braku okoliczności określonych w pkt. 4. W umowie zawarte są wymogi formalne odnoszące się do recenzji.
 7. W przypadku, gdyby w czasie wykonywania recenzji pojawiły się okoliczności wystąpienia konfliktu interesów lub miały miejsce okoliczności sprawiających, że o taki konflikt interesów strony postępowania mogą być podejrzewane recenzent na obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Redakcję.
 8. Redakcja powstrzymuje się od sondowania opinii recenzenta lub wywierania na niego nacisków – zarówno w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o przygotowanie recenzji, jak i w czasie jej wykonywania przez recenzenta.
 9. Redakcja zapewnie poufność i anonimowość recenzji. Dane recenzenta nie są ujawniane autorem recenzowanych artykułów; przekazuje się jedynie uwagi recenzyjne.
 10. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o dopuszczeniu, dopuszczeni warunkowe lub nie dopuszczenie artykułu do publikacji.
 11. Autorzy są informowani o wynikach recenzji oraz zobligowani są do uwzględnienia w ostatecznej formie artykułu zawartych w niej uwag.
 12. Redakcja zastrzega sobie możliwość powołania dodatkowych recenzentów w przypadkach, gdyby dochodziło do sytuacji spornych.


 • O autorach

  W najnowszym 7 tomie Zeszytów Naukowych WSG - Ekonomia można zapoznać się między innymi z artykułami następujących autorów:

  KAROLINA CHARYCKA   

  Regionalne przewagi skonstruowane na przykładzie celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020  

  Zarys treści: Pojęcie skonstruowanej przewagi regionalnej ogromnie zyskało na znaczeniu w ciągu ostatnich lat. Współczesne regiony oraz państwa starają się stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju właśnie tych obszarów, w których mają potencjał na zdobycie przewagi nad konkurentem. Autorka, dzięki przybliżeniu celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, wskazuje na strefy kluczowe dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności Kujaw i Pomorza. Poprzez intensywny rozwój właśnie tych obszarów Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego planuje uzyskać przewagę regionalną oraz wprowadzić region kujawsko-pomorski do grupy najbardziej innowacyjnych województw Polski. 

  ADAM STRZELECKI 

  Kształtowanie się instytucji „budżetu obywatelskiego” w Polsce

  Zarys treści: Kategoria budżetu obywatelskiego pojawiła się w Polsce kilka lat temu. Jej dynamiczny rozwój był konsekwencją obywatelskiego uczestnictwa w rozwoju samorządu terytorialnego. Kształtowanie się narzędzia finansów lokalnych, jakim jest instytucja budżetu obywatelskiego, jest spełnieniem zamierzeń wielu obywateli i niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznej Europie. Powstawanie budżetu obywatelskiego rodzi jednak pytanie o umocowanie prawne tej kategorii finansowej, tym bardziej, że praktyka w tym zakresie jest zróżnicowana. W wielu jednostkach samorządu terytorialnego kwota z budżetu tej jednostki, przeznaczona na budżet obywatelski, poddawana jest decyzjom radnym, którzy decydują, jakie zadanie zostanie sfinansowane z przeznaczonych na ten cel środków. W innych jednostkach samorządu terytorialnego proces ten jest bardziej demokratyczny i to mieszkańcy decydują o przeznaczeniu środków z budżetu obywatelskiego. Słowa kluczowe: budżet obywatelski, partycypacja, samorząd terytorialny, budżet, demokracja.

 • Recenzenci

  Recenzenci Zeszytów Naukowych Ekonomia


  prof. dr hab. Franciszek Gronowski

  prof. dr hab. Magdalena Osińska

  prof. dr hab. Józef Stawicki

  prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

  dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. UTP

  dr hab. Eugeniusz Kośmicki prof. nadzw. UP

  dr hab. Andrzej Kusztelak

  prof. WSG dr hab. Elżbieta Marciszewska, prof. SGH

  dr hab. Wojciech Popławski, prof. UMK

  dr hab. Zdzisław Szymański prof. nadzw. WSEI

  dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP

  dr Maria Jankowska

  dr Jerzy Kozłowski

  dr inż Janusz Łacny

  dr Grzegorz Michniewicz

  dr Maciej Piechocki

  dr Dariusz Piotrowski

  dr Ilona Urbanyi-Popiołek

  dr Krzysztof Sidorkiewicz

Zeszyty naukowe - Wyższa szkoła Godpodarki