Ekonomia - Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Tom 4

Tom czwarty Zeszytów Naukowych - Ekonomia poświęcono zagadnieniom ekonomicznym związanym z kryzysem gospodarczym oraz wzbogacono o aspekty ekonomiczno-prawne.

Redaktor naczelny: dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka

Bydgoszcz 2012


Przedmowa (fragment)

Czwarty rocznik naukowy – Zeszyty Naukowe WSG – Ekonomia przygotowany został w czasach z punktu widzenia ekonomii trudnych i wymagających niejednokrotnie podejmowania złożonych decyzji. Autorzy, którzy przekazali swoje teksty do publikacji podeszli do zagadnienia kryzysu z dużą odpowiedzialnością i wnikliwością. Rozważania zawarte w tomie czwarty rozpoczynają cztery artykuły z różnych perspektyw podejmujące problematykę kryzysu gospodarczego Pierwszy z nich dotyczy tego, w jaki sposób rynki płac te przetrwały okres kryzysu lat 2008–2009. Analiza prowadzona jest o dane pochodzące z państw rozwiniętych. Drugie z opracowań podejmuje zagadnienie płac pod kątem rynkowych aspektów płacy. Referat zawiera również analizę i ocenę bardziej współczesnych teorii płac. W trzecim opracowaniu autorzy postanowili podjąć temat wpływu globalnego kryzysu finansowego z lat 2007–2010 na kurs złotego. Problem przedstawili kompleksowo rozpoczynając analizę od genezy kryzysu. Zdecydowali się również na przeanalizowanie wpływu czynników ze świata i na region Europy Środkowo–Wschodniej. Ostatnie z opracowań odnoszących się do kryzysu. Ostatnie z opracowań podejmuje opracowanie danych z zakresu sektora budownictwa i próbę diagnozy, jaką dane te będą miały na występującym kryzys. (...)

Podobnie jak w poprzednich tomach zamieszczone artykuły prezentują autorskie poglądy na przedstawiane problemy. Mamy nadzieję, że stanowić będą one inspirację dla dalszej refleksji oraz że przyczynią się do powstania kolejnych opracowań.


Spis treści

Abstrakty

 • O autorach

  W najnowszym 7 tomie Zeszytów Naukowych WSG - Ekonomia można zapoznać się między innymi z artykułami następujących autorów:

  KAROLINA CHARYCKA   

  Regionalne przewagi skonstruowane na przykładzie celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020  

  Zarys treści: Pojęcie skonstruowanej przewagi regionalnej ogromnie zyskało na znaczeniu w ciągu ostatnich lat. Współczesne regiony oraz państwa starają się stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju właśnie tych obszarów, w których mają potencjał na zdobycie przewagi nad konkurentem. Autorka, dzięki przybliżeniu celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, wskazuje na strefy kluczowe dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności Kujaw i Pomorza. Poprzez intensywny rozwój właśnie tych obszarów Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego planuje uzyskać przewagę regionalną oraz wprowadzić region kujawsko-pomorski do grupy najbardziej innowacyjnych województw Polski. 

  ADAM STRZELECKI 

  Kształtowanie się instytucji „budżetu obywatelskiego” w Polsce

  Zarys treści: Kategoria budżetu obywatelskiego pojawiła się w Polsce kilka lat temu. Jej dynamiczny rozwój był konsekwencją obywatelskiego uczestnictwa w rozwoju samorządu terytorialnego. Kształtowanie się narzędzia finansów lokalnych, jakim jest instytucja budżetu obywatelskiego, jest spełnieniem zamierzeń wielu obywateli i niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznej Europie. Powstawanie budżetu obywatelskiego rodzi jednak pytanie o umocowanie prawne tej kategorii finansowej, tym bardziej, że praktyka w tym zakresie jest zróżnicowana. W wielu jednostkach samorządu terytorialnego kwota z budżetu tej jednostki, przeznaczona na budżet obywatelski, poddawana jest decyzjom radnym, którzy decydują, jakie zadanie zostanie sfinansowane z przeznaczonych na ten cel środków. W innych jednostkach samorządu terytorialnego proces ten jest bardziej demokratyczny i to mieszkańcy decydują o przeznaczeniu środków z budżetu obywatelskiego. Słowa kluczowe: budżet obywatelski, partycypacja, samorząd terytorialny, budżet, demokracja.

 • Recenzenci

  Recenzenci Zeszytów Naukowych Ekonomia


  prof. dr hab. Franciszek Gronowski

  prof. dr hab. Magdalena Osińska

  prof. dr hab. Józef Stawicki

  prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

  dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. UTP

  dr hab. Eugeniusz Kośmicki prof. nadzw. UP

  dr hab. Andrzej Kusztelak

  prof. WSG dr hab. Elżbieta Marciszewska, prof. SGH

  dr hab. Wojciech Popławski, prof. UMK

  dr hab. Zdzisław Szymański prof. nadzw. WSEI

  dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP

  dr Maria Jankowska

  dr Jerzy Kozłowski

  dr inż Janusz Łacny

  dr Grzegorz Michniewicz

  dr Maciej Piechocki

  dr Dariusz Piotrowski

  dr Ilona Urbanyi-Popiołek

  dr Krzysztof Sidorkiewicz

Zeszyty naukowe - Wyższa szkoła Godpodarki