Ekonomia - Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Tom 5

Zeszytów Naukowych - Ekonomia poświęcono zagadnieniom ekonomicznym z perspektywy rachunkowości, prawa oraz rynku pracy.

Redaktor naczelny: dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka

Bydgoszcz 2013


Przedmowa (fragment)

Piąty rocznik naukowcy – Zeszyty Naukowe WSG – Ekonomia przygotowano z zamiarem spojrzenia na zagadnienia róznych aspektów ekonoamicnzych w kontekście ich współczesnych problemów i wyzwań. Rozważaniom poddano szeroki zakres zagadań poczynając od rozważań dotyczacych problemów globalnych a kończąc wyzwaniach jakie stawia się przed regionem.

Podobnie jak w poprzednich tomach zamieszczone artykuły prezentują autorskie poglądy na przedstawiane problemy. Mamy nadzieję, że stanowić będą one inspirację dla dalszej refleksji oraz że przyczynią się do powstania kolejnych opracowań.


Spis treści

Abstrakty

Wybrane artykuły z zeszytu 5

Andrzej Potoczek, Małgorzata Wiśniewska Idea modernizacji województwa kujawsko-pomorskiego – zagadnienia teorii i praktyki

Karolina Muzyczka, Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej i powiatów

Stanisław Dorobek, Arleta Kowalewska,  Szanse i zagrożenia rozwoju polskiej gospodarki

Killion Munyama, Arleta Kowalewska,  Współpraca gospodarcza polski z krajami Afryki Subsaharyjskiej – szanse i zagrożenia

Magdalena Gąsior-Marek, Decyzje przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych. Standaryzacja i różnicowanie działań marketingowych

 • O autorach

  W najnowszym 7 tomie Zeszytów Naukowych WSG - Ekonomia można zapoznać się między innymi z artykułami następujących autorów:

  KAROLINA CHARYCKA   

  Regionalne przewagi skonstruowane na przykładzie celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020  

  Zarys treści: Pojęcie skonstruowanej przewagi regionalnej ogromnie zyskało na znaczeniu w ciągu ostatnich lat. Współczesne regiony oraz państwa starają się stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju właśnie tych obszarów, w których mają potencjał na zdobycie przewagi nad konkurentem. Autorka, dzięki przybliżeniu celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, wskazuje na strefy kluczowe dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności Kujaw i Pomorza. Poprzez intensywny rozwój właśnie tych obszarów Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego planuje uzyskać przewagę regionalną oraz wprowadzić region kujawsko-pomorski do grupy najbardziej innowacyjnych województw Polski. 

  ADAM STRZELECKI 

  Kształtowanie się instytucji „budżetu obywatelskiego” w Polsce

  Zarys treści: Kategoria budżetu obywatelskiego pojawiła się w Polsce kilka lat temu. Jej dynamiczny rozwój był konsekwencją obywatelskiego uczestnictwa w rozwoju samorządu terytorialnego. Kształtowanie się narzędzia finansów lokalnych, jakim jest instytucja budżetu obywatelskiego, jest spełnieniem zamierzeń wielu obywateli i niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznej Europie. Powstawanie budżetu obywatelskiego rodzi jednak pytanie o umocowanie prawne tej kategorii finansowej, tym bardziej, że praktyka w tym zakresie jest zróżnicowana. W wielu jednostkach samorządu terytorialnego kwota z budżetu tej jednostki, przeznaczona na budżet obywatelski, poddawana jest decyzjom radnym, którzy decydują, jakie zadanie zostanie sfinansowane z przeznaczonych na ten cel środków. W innych jednostkach samorządu terytorialnego proces ten jest bardziej demokratyczny i to mieszkańcy decydują o przeznaczeniu środków z budżetu obywatelskiego. Słowa kluczowe: budżet obywatelski, partycypacja, samorząd terytorialny, budżet, demokracja.

 • Recenzenci

  Recenzenci Zeszytów Naukowych Ekonomia


  prof. dr hab. Franciszek Gronowski

  prof. dr hab. Magdalena Osińska

  prof. dr hab. Józef Stawicki

  prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

  dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. UTP

  dr hab. Eugeniusz Kośmicki prof. nadzw. UP

  dr hab. Andrzej Kusztelak

  prof. WSG dr hab. Elżbieta Marciszewska, prof. SGH

  dr hab. Wojciech Popławski, prof. UMK

  dr hab. Zdzisław Szymański prof. nadzw. WSEI

  dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. UTP

  dr Maria Jankowska

  dr Jerzy Kozłowski

  dr inż Janusz Łacny

  dr Grzegorz Michniewicz

  dr Maciej Piechocki

  dr Dariusz Piotrowski

  dr Ilona Urbanyi-Popiołek

  dr Krzysztof Sidorkiewicz

Zeszyty naukowe - Wyższa szkoła Godpodarki